Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Учень року

 

 

Положення

про шкільний конкурс «Учень року»

 

Розділ І Загальні положення

1. Шкільний конкурс «Учень року» проводиться щорічно відповідно до рішення педради НВК № 24 та з метою стимулювання активної творчої праці учнів у процесі навчання, громадсько-організаційної, культурно-мистецької діяльності, пошуку обдарованих учнів і створення умов для їхнього подальшого творчого зростання.

2Мета конкурсу :

- пошук шляхів найбільш повного використання можливостей школи для розкриття здібностей учнів та реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу;

 

· створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її схильностей та природних задатків;

 

· стимулювання творчого самовдосконалення учнів;

 

· підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи;

 

· пропаганда та утвердження пріоритету знань як одного з головних засобів саморозвитку та самовираження особистості, її самоствердження;

 

· стимулювання пізнавальної активності та творчої активності учнів в урочний та позаурочний час.

 

3.  Завдання конкурсу:

-   підвищення престижу знань, інтелектуального, творчого і спор­тивного потенціалу учнів;

-   стимулювання учнів, педа­гогів до реалізації творчого під­ходу в навчанні та позакласній діяльності.

-   розвиток класного і шкільно­го самоврядування;

-  активізація пізнавальних ін­тересів учнів;.

-   формування свідомого ставлення учнів до результату навчальної діяльності;

-   виховання освіченого, свідомого громадянина, який визнає демократичні, культурно-етичні цінності;

4.  Учасниками конкурсу є учні  5-9-х кл.

Конкурс «Учень року» про­водять у ІІІ етапи: І - у класних колективах

 ( вересень), II – загальношкільний конкурс ( жовтень - квітень ) , III- підсумковий

( травень).

Розділ II. Організація й прове­дення конкурсу

1.  Для проведення конкурсу на підставі наказу директора створю­ють оргкомітет, до якого входять директор школи, заступники директора з НВР, педагоги школи, учні.

2.  Оргкомітет виконує такі функції:

-  здійснює роз'яснювальну ро­боту серед класних керівників, вчи­телів, учнів школи

- здійснює моніторинг учас­ників конкурсу, фіксує  кінцеві результати;

- аналізує та узагальнює ре­зультати конкурсу;

- за погодженням із шкільною радою вносить необхідні зміни та доповнення до Положення про конкурс «Учень року».

3.  Конкурс починається з 1 ве­ресня й триває протягом навчаль­ного року.

4.  Критеріями оцінювання ре­зультатів конкурсу є:

· успіхи у навчанні (середній бал за звітний період (підраховує класний керівник)); за участь, перемогу в загальношкільних та предметних конкурсах, олімпіадах з окремих предметів;

· оцінка за поведінку ( виставляє класний керівник , аналізуючи в тому числі записи в журналах поведінки класу)

· участь у суспільно-корисній праці, чергуванні ( виставляє класний керівник спільно з представниками учнівського самоврядування)

· участь у позакласному та позашкільному житті;

· участь у спортивних заходах (оцінюють аналогічно);

участь у самоврядуванні классу та  школи;

· людські риси (взаємодопомога, чесність, порядність тощо, оцінює колектив класу за 10-бальною системою) та дотримання Єдиних вимог до учнів

До загальної суми балів додаються бали за «Портфоліо».

5. Етапи проведення конкурсу:

І етап (класний) -  класному колективі протягом вересня обирають учнів, які можуть прийняти участь вшкільному конкурсі «Учень року». Результатом цього конкурсу є презентація учнів в жовтні – конкурс «Портфоліо».

Презентація учасників конкурсу

Форма презентації: портфоліо учасника.

Портфоліо учасника слід оформляти на аркуші паперу формату А1 (594х840 мм). Портфоліо містить розділи:

- прізвище, ім’я, по батькові, фото учасника, клас, життєвий девіз;

- найважливіше про себе: Я – людина, Я – учень, Я – і мої близькі;

- мої особисті досягнення: участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях;

- світ моїх захоплень;

- авторські роботи: вірші, проза, фото виробів тощо;

- «портрет» мого ідеалу особистості: опис образу або конкретної людини з аргументацією: які риси цієї людини й чому хотів би мати учасник.

Презентацію можна доповнити фотокартками, малюнками тощо.

Максимальна оцінка: 12 балів.

Критерії оцінювання: глибина змісту роботи, творчий рівень портфоліо, наявність оригінальної ідеї, що поєднує всі розділи, естетичність оформлення.

 

ІІ етап (загальношкільний) – діяльність учнів оцінюють вчителі та учні протягом жовтня – квітня (за означеними вище критеріями).

ІІІ етап (підсумковий) – журі рахують сумарні бали та обирають найкращого учня.

 

Підсумки конкурсу

За загальною сумою балів жюрі визначає переможця конкурсу «Учень року». Оголошення переможця відбувається на загальношкільній лінійці та висвітлюється в засобах масової інформації та на сайті НВК.

Розділ ІІІ. Нагородження пере­можців конкурсу

1. Результати конкурсу доводяться до відома всього педагогічного, батьківського, учнівського колективів ( висвітлюють у класних куточках, загальношкільній газеті, розглядають на педраді в червні)

2. Підсумки та нагородження організовуються щорічно у травні.

3. Учень-переможець нагороджуються дипломом та отримує грошову винагороду, розмір якої щорічно визначає Рада школи, враховуючи бюджет благодійного фонду. 

Вітаємо переможця конкурсу Учень Року 2016-2017

- учня 6 класу КОНДЮКА РУСЛАНА