Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 

Річний звіт про діяльнясть закладу

Науково-методична, інноваційно-експериментальна робота закладу.

         Науково-методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 н.р. здійснювалась відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про мови», «Про фізичну культуру і спорт», Національної державної програми «Освіта України ХХІ століття», Положень про організацію науково - методичної роботи з педагогічними кадрами, Положень про здійснення інноваційної діяльності, Концепції профільної освіти в старшій школі,  на підставі наказу департаменту з гуманітарних питань міської ради № 303 від 29.08.2016 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016 – 2017 н.р.», наказу по НВК № 10 від 01.09.2016 р., рекомендацій ДОІППО щодо діяльності на ІІ етапі обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», рекомендацій департаменту з гуманітарних питань міської ради щодо діяльності на ІІ етапі міського проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості  умовах розбудови громадянського суспільства».  

       Протягом 2016-2017 н.р. організаційно-методичне забезпечення роботи педагогічного колективу школи здійснювалось через діяльність методичної ради (керівник Котенко Т.Г., директор  НВК), творчої групи (керівник Харченко І.В., вчитель зарубіжної літератури), школи молодого вчителя (керівник Дзяба І.Л., вчитель історії), предметних методичних об’єднань, що сприяло накопиченню педагогічного досвіду, вирішенню ключових питань щодо вибору сучасних навчальних технологій, здійснювався моніторинг якості навчання.  У 2016-17 навчальному році колектив НВК № 24 працював над реалізацією ІІ етапу власного науково-методичного проекту «Створення розвивального освітнього простору навчального закладу з метою врахування індивідуальних особливостей та можливостей самореалізації учнів» у межах обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». На другому, організаційно-моделюючому, етапі основними завданнями були наступні: наукове обґрунтування створення соціалізуючого освітнього середовища, підготовка та координація діяльності учасників проекту з метою забезпечення необхідних умов самореалізації учнів в освітньому просторі. Методичною радою здійснюється моніторинг освітнього середовища навчального закладу з метою виявлення актуальних можливостей та перешкод для забезпечення самореалізації учнів. На основі аналізу наукової літератури з проблем соціалізації розроблено критерії оцінки соціальних якостей учнів з урахуванням вікових особливостей, які можуть бути допрацьовані на практичному етапі реалізації проекту.

У серпні проведено нараду керівників методичних об’єднань з метою координації дій на ІI етапі роботи над науково-методичною проблемою.

Робота творчої групи педагогічних працівників за темою дослідження була спрямована на розробку оригінальної моделі соціалізуючого освітнього простору. Однією з важливих ланок роботи була підготовка та проведення педагогічної ради на тему «Колективно-творчі справи – виховне обличчя закладу», метою якої було обґрунтування необхідності створення здорового мікроклімату у школі, сприятливих умов для навчання та виховання, співпраці вчителя й учнів, а також сприяла створенню умов для саморозвитку та самоосвіти педагогів. Проведення педради «Співпраця на уроках як умова самореалізації суб’єктів освітнього процесу» мало на меті поглиблення розуміння педагогічними працівниками методичних основ проекту, оволодіння понятійним апаратом. На розгляд вчителів було запропоновано цікаві  педагогічні ідеї щодо формування освітнього соціалізуючого простору. Наголошувалось на необхідності активної участі та відповідальності кожного педагогічного працівника за успіх реалізації проекту.

        З метою підготовки та координації діяльності педагогічних працівників особливу увагу було зосереджено на вивченні та аналізі результативності роботи вчителів за допомогою різноманітних методів спостереження та анкетування. Традиційно протягом навчального року було проведено тижні педагогічної майстерності, в рамках яких проводились: відкриті уроки з метою обміну власним педагогічним досвідом, тренінги «Емоційне вигорання педагога», «Справжній вчитель. Хто він?», семінари-практикуми «Комфортність навчання», «Особистісне зростання вчителя – запорука успіху учня», методичні  консультації «Портфоліо  сучасного вчителя», «відкриті» засідання МО вчителів природничо-математичного та естетично-гуманітарного циклу, творча презентація роботи вчителів МО початкових класів. Також було проведено тиждень педагогічної майстерності, на якому було продемонстровано застосування інтегративних методик, інтерактивних методів навчання. Головним завданням тижня було стимулювання творчості, демонстрація позитивних здобутків, створення атмосфери пошуку.

Активізовано діяльність членів методичної ради з питань організації методичної роботи, що сприяла б інтеграції вчителя у сучасне інформаційне середовище, що є обов’язковою умовою для підготовки конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя в сучасному суспільстві, яке швидко змінюється.

         Також на даному етапі реалізації науково-методичного проекту проводилось впровадження елементів моделі соціалізуючого освітнього простору у вихованні на основі роботи учнівської ради «Лідер» та учнівського самоврядування. Активізовано роботу психолого-педагогічних консиліумів як основної форми реалізації особистісно-орієнтованої освіти.

У межах психолого-педагогічного проектування розвитку особистості учнів розширено роботу з обдарованими дітьми, а також з учнями, що мають ознаки дезадаптованості, з акцентом на превентивну діяльність. Ведеться облік та відстеження адаптації новоприбулих учнів. Проведено педраду «Стан правової та психологічної підтримки дітей та молоді, які потрапили в складні соціальні умови. Завдання педагогічного колективу щодо успішного вирішення даного питання».

Достатня увага приділялась роботі з батьками, як рівноправними партнерами у створенні умов для самореалізації учнів.

         Всього у НВК працює 4 методичних об`єднання:

МО вчителів початкових класів – керівник МО – вчитель початкових класів,

«старший учитель»  Підберезна Л.В.

- МО вчителів естетично-гуманітарного циклу – керівник вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист» Ісак Т.В.

 - МО вчителів природничо-математичного циклу – керівник вчитель математики, спецаліст вищої категорії, «вчитель-методист» Яра Л.Б.

-  МО класних керівників очолювала педагог-організатор, вчитель історії – Катоній К.О. 

У 2016-2017 н.р. члени творчої групи працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах, а саме – над підвищенням ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження педагогічних інновацій, наступності навчання, вдосконаленням диференціації навчання. Протягом 2016-2017 навчального року було проведено 4  засідання відповідно до плану роботи творчої групи. Під час засідань членами творчої групи були розглянуті такі питання: 

1.     Сучасний урок  - основа ефективного та якісного навчання. Вимоги до сучасного уроку.

2.     Шляхи формування основних компетентностей учнів на уроках та позаурочній діяльності.

3.     Педагогічна підтримка розвитку самоосвітньої компетентності учнів.

4.     Організація роботи з обдарованими учнями та учнями, які потребують підвищеної мотивації до навчання.

5.     Інноваційні технології в системі особистісно зорієнтованого навчання  як один із шляхів розвитку творчих здібностей учнів.

6.     Проектні технології як засіб компетентнісного підходу до навчання.

7.     Упровадження основ міжпредметної інтеграції на уроках.

         Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік  підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку ефективних форм і методів роботи з дітьми.

  У процесі роботи виправдали себе такі форми як  індивідуальна та групова робота із обдарованими  учнями, із слабо встигаючими учнями, корекція знань учнів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

         Системна робота кожного вчителя по впровадженню інтерактивних технологій в навчально-виховний процес, ознайомлення з принципами, методами інтерактивного навчання, описами технологій, проблемами і рекомендаціями щодо організації цієї роботи завершується творчою самореалізацією кожного вчителя. Усі вчителі на протязі року проводили моніторингові дослідження рівня навченості учнів з базових дисциплін.  

У 2016 – 2017 навчальному році в освітянських фахових виданнях , на освітянських сайтах  (Учительський журнал оn-line, Мультиурок, Сайт  класного керівника, Сайт "Урок", Методичний портал, Відкритий урок, Infourok, Інтернет портал урок-ua, Сайт "Шкільне життя") висвітлювався досвід вчителів закладу. Всього впродовж року було зроблено 45 публікацій.

      З 01.09.2016 року заклад розпочав роботу в обласному експериментальному проекті «Розвиток громадянських компетентностей в умовах загальноосвітньої школи».

         У  жовтні 2016 року проведено  міський семінар-практикум для вчителів суспільствознавчих дисциплін «Поєднання інноваційних та традиційних технологій навчання при вивченні суспільствознавчих дисциплін».

        В квітні 2017 року проведено семінар - практикум для вчителів музичного мистецтва «Художньо-естетичне виховання учнів-процес формування індивідуального творчого потенціалу та особистісно-творчого самовираження дитини».

         У 2017 році НВК  приймав  участь у VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Методичний посібник «Проектна технологія як інноваційний ресурс удосконалення науково-методичної роботи» (автори: Котенко Т.Г., Багашова В.М.) з додатками: «Методичний супровід упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній простір навчального закладу» (автор Музичка Н.С.), «Використання  інноваційних  форм  організації  та  проведення  методичної роботи» (автор Ісак Т.В.), «Проектний підхід до планування та організації освітньо-виховної роботи з патріотичного виховання дошкільників» (автор Панасюк І.Б.), «Система роботи закладу з обдарованими дітьми» (автор Харченко І.В.) отримав Золоту медаль в конкурсі тематичних номінацій.

 

Аналіз виховної роботи.

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими документами протягом  2016-2017 навчального року виховна робота НВК № 24 була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641.

Головна мета виховної роботи у 2016-2017 навчальному роціформування громадянина — патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

        Виховна робота в закладі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:    

1.     Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2.     Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3.     Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4.     Розвиток учнівського самоврядування.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників, засіданнях педагогічної ради.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У НВК діє методичне об’єднання класних керівників, яке очолює педагог-організатор Катоній К.О.

Були організовані та проведені години спілкування до Міжнародного Дня толерантності,  єдиний Урок до роковин трагедії в Бабиному Яру, єдиний Урок мужності до Дня захисника України, Урок пам’яті до Дня пам’яті жертв Голодоморів, виховні години до відзначення Дня Гідності та Свободи, суспільно-інформаційні години до Міжнародного Дня волонтера, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

В рамках надання допомоги батькам у сімейному вихованні були проведені:

·                   родинне свято «Разом ми одна сім’я»;

·                   індивідуальні бесіди, консультації;

·                   батьківські збори: збори-тренінги, збори-практикуми («Як допомогти дитині стати уважною?» Харченко І.В.- 7-А клас, «Адаптація учнів 5 класу до умов навчання в основній школі» Музичка Н.С.– 5 - А клас).

Всебічний та гармонійний розвиток  кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки НВК (всього 3). На кінець навчального року в 3 бюджетних гуртках: вокальний «Перлина» (Панич В.В.), хореографічний «Грація» (Дремін М.І.), туристсько – краєзнавчий «Альпініст» (Красота Р.В.) займалось 68 дітей закладу. Основними напрямами роботи гуртків є: художньо-естетична творчість, фізкультурно-спортивний та оздоровчий напрями.