Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Посадові обов'язки секретаря-друкарки

 

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
секретаря-друкарки
 

 

Кваліфікаційні вимоги:
 
– повна загальна середня освіта без вимог до стажу роботи;
 
– не має протипоказань за станом здоров'я щодо роботи в дитячому колективі;
 
– при ухиленні працівника від проходження медичного огляду працівник до виконання трудових обов’язків не допускається.
 
Повинна знати:
 
– нормативні документи, які стосуються ведення діловодства; 
 
– стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 
– законодавство про працю й інструкцію про порядок ведення трудових книжок;
 
– правила внутрішнього трудового розпорядку;
 
– правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
 
– державну мову.
 
Повинна вміти:
 
– виконувати технічні функції щодо забезпечення й обслуговування роботи директора школи та його заступників.
 
Загальні положення:
 
– призначається на посаду та звільняється з неї директором школи;
 
– підпорядковується безпосередньо директору школи;
 
– керується розпорядженнями директора закладу, статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються ведення діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законодавством про працю й інструкцією про порядок ведення трудових книжок; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 
Службові обов'язки:
 
– веде діловодство (особові справи учнів, учителів, книги наказів, візитаційну книгу, книги вхідних та вихідних документів, книгу видачі довідок, книгу обліку відвідування учнів, книгу чергового адміністратора тощо);
 
– отримує для директора ЗНЗ, його заступників відомості про працівників закладу, викликає за дорученням директора працівників, учнів закладу;
 
– організує телефонні переговори директора школи, приймає і передає телефонограми, записує у разі відсутності директора закладу прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст;
 
– передає та приймає інформацію щодо роботи навчального закладу;
 
– здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів працівників закладу, засідань ради школи, педагогічної ради, а також нарад, які проводить директор закладу (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію);
 
– забезпечує робоче місце директора закладу канцелярським приладдям, оргтехнікою, створює сприятливі умови для його ефективної роботи;
 
– друкує за вказівкою директора закладу різні документи й матеріали;
 
– приймає кореспонденцію, що надходить на ім’я директора закладу, систематизує її відповідно до прийнятого в закладі порядку і передає її після розгляду до виконавців.
 
Має право:
 
— отримувати інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 
— представляти керівництву пропозиції по вдосконаленню своєї роботи;
 
— вимагати від керівництва створення нормальних умов для виконання службових обов'язків;
 
— приймати рішення в межах своєї компетенції;
 
— захищати професійну честь і гідність;
 
— брати участь у громадському самоврядуванні;
 
— розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;
 
— вносити пропозиції до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці,виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;
 
— одержати відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;
 
— мати заохочення за успіхи у праці;
 
— звертатися з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до суду;
 
— відмовлятися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту — відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;
 
— одержувати легшу роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);
 
— на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;
 
— безкоштовного забезпечення спецодягом, миючими засобами за встановленими нормами;
 
— одержувати основну щорічну відпустку, а у випадку невідкладної необхідності — відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок основної щорічної.
 
Загальна дисциплінарна відповідальність:
 
— за невиконання і/або несвоєчасне, недбале виконання своїх посадових обов'язків;
 
— за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил техніки безпеки і протипожежної безпеки;
 
— за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;
 
— звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;
 
— до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;
 
— відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;
 
— дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.
Подобається