Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Посадові обов'язки педагога-організатора

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ
педагога-організатора
 
 
Кваліфікаційні вимоги:
 
– вища або середня спеціальна педагогічна освіта;
 
– професійна компетентність;
 
– забезпечення нормативних рівнів до організації позаурочної навчально-виховної роботи.
 
Повинна знати:
 
– основні закономірності особистого розвитку дітей, підлітків, молоді, специфіку їх потреб, інтересів, мотивів, ступінь їх задоволення;
 
– цілі, принципи, зміст, особливості навчально-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї, за місцем проживання, в дитячих, підліткових, молодіжних об’єднаннях, угрупуваннях тощо;
 
– сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових, молодіжних спільнот, рухів, організацій, їх роль, місце у становленні особистостей дитини;
 
– ефективні форми і методи навчання та виховання;
 
– засади організації дитячого, молодіжного дозвілля, спілкування;
 
– соціально-економічні, культурні, екологічні, інші умови, нормативне забезпечення навчально-виховного процесу;
 
  – Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання;
 
– основи трудового законодавства, правила охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху, пожежної безпеки;
 
– індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними;
 
– основні напрямки й перспективи розвитку освіти;
 
– державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
 
Повинна вміти:
 
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.
 
Загальні положення:
 
– працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями;
 
– тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації;
 
– може залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку;
 
– один раз на п'ять років проходить переатестацію.
 
Службові обов'язки:
 
– планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в школі, за місцем проживанням;
 
– вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля й відпочинку;
 
– спільно з педагогічним колективом, колективами установ культури, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об'єднаннями, сім’єю розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об'єднань за інтересами, залучає в них дітей, підлітків. Запрошує до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, пенсіонерів, студентів, батьків;
 
– здійснює зв'язок педагогічного колективу школи з дитячими, юнацькими, молодіжними об'єднаннями, організаціями;
 
– вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;
 
– здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками;
 
– надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам;
 
– бере участь в організації літнього відпочинку й оздоровлення учнів у школі та за місцем проживання;
 
– вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань;
 
– настановленням i особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей;
 
– виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 
– готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 
– додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя;
 
– вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
 
– контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці;
 
– несе особисту відповідальність за порушення норм гігієни i правил техніки безпеки незалежно від того, привели чи ні ці порушення до нещасного випадку;
 
– підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей;
 
– постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
 
У випадку виникнення пожежі для пожежі зобов’язана:
 
– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при необхідності - в пожежну частину (тел. 101 або 93-12-01);
 
– прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з приміщення (згідно існуючого плану евакуації). Евакуацію дітей починати з приміщення, де виникла пожежа;
 
– направити евакуйованих дітей у безпечне місце (приміщення);
 
– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами i засобами пожежегасіння, які маються у школі;
 
– чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні евакуйовані з палаючого чи задимленого приміщення.
 
Має право на:
 
– захист професійної честі, гідності;
 
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 
– індивідуальну педагогічну діяльність;
 
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 
– користування подовженою оплачуваною відпусткою, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної (із дозволу адміністрації);
 
– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;
 
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 
– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
 
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;
 
– розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;
 
– внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;
 
– відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;
 
– відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;
 
– заохочення за успіхи у праці;
 
– звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до районного суду;
 
– інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 
– відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;
 
– надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);
 
– обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;
 
Забороняється:
 
– змінювати за власним розсудом розклад уроків (занять) і графік роботи;
 
– курити у приміщенні школи;
 
– звільняти учнів від присутності на уроці для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах;
 
Загальна дисциплінарна відповідальність:
 
– за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;
 
– звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;
 
– до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;
 
– відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;
 
– дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.

 

Подобається