Кам'янське. НВК № 24


запам'ятати

 
Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Посадові обов'язки бібліотекаря

 

 

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ бібліотекаря

 
 
 
Кваліфікаційні вимоги:
 
– спеціальна бібліотечна або педагогічна освіта.
 
Повинен знати:
 
– основи бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи;
 
– методичні матеріали з бібліографії та інформатики;
 
– книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки;
 
– передовий досвід бібліографічної та інформаційної роботи вітчизняних та світових бібліотек;
 
– правила внутрішнього трудового розпорядку;
 
– правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
 
– вимоги чинного законодавства;
 
– державну мову.
 
Повинен уміти:
 
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності шкільного бібліотекаря.
 
Загальні положення:
 
– призначається на посаду та звільняється з неї ди¬ректором школи;
 
– підпорядковується безпосередньо директору школи;
 
– керується розпорядженнями директора закладу, статутом, локальними актами та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і туризму України, відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.
 
Службові обов'язки:
 
– формує універсальний бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям;
 
– здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію;
 
– систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації;
 
– здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу навчального закладу в засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог;
 
– розширює бібліотечно-інформаційні послуги на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Впроваджує в роботу шкільної бібліотеки інноваційні технології
 
– організує свою діяльність спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором школи;
 
– складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування;
 
– вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи;
 
– обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу;
 
– виховує в учнів інформаційну культуру — стале прагнення до пошуку інформації свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки;
 
– засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіче¬ності та культурності виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості;
 
– сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
 
– веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо;
 
– формує в учнів уміння та навички бібліотечного користувача, розкриває їм основні (модельні, базові) функції бібліотеки, пояснює права й обов'язки користувача, виховує повагу до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання;
 
– сприяє всебічному підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
 
– забезпечує бібліотечно-інформаційні особистісні потреби користувачів у культурно-дозвілевій діяльності, профорієнтаційному визначенні;
 
– організує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, підручником та іншою формою інформації;
 
– координує діяльність бібліотеки з громадськими організаціями, співпрацює та взаємодіє з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств;
 
– реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА);
 
– взаємодіє з: адміністрацією навчального закладу; педагогами, учнями, їхніми батьками; органами управління освітою; громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами; освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.
 
Має право:
 
– визначати зміст та форми своєї діяльності;
 
– розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу;
 
– визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем;
 
– у межах своєї діяльності брати участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи;
 
– брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його статутом;
 
– захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чинного законодавства;
 
– знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів;
 
– у межах своєї компетенції повідомляти адміністрації навчального закладу про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення;
 
– вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією;
 
– викладати окремі предмети, вести гуртки та факультативи за домовленістю з директором закладу та за наявності необхідної освіти;
 
– підвищувати свою професійну кваліфікацію;
 
– отримувати від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового й організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами;
 
– на додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством;
 
– на щорічну відпустку в розмірі 24 робочих днів та додаткову оплачувану відпустку (до 12 робочих днів) відповідно до колективного договору;
 
– на представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.
 
Несе відповідальність:
 
– за організацію роботи бібліотеки та бібліотечних процесів;
 
– за облік, зберігання і використання всіх одиниць бібліотечного фонду відповідно до чинного законодавства;
 
– за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передба¬чені цією посадовою інструкцією (у межах, визначених чинним законодавством України про працю);
 
– за належний санітарний стан приміщення бібліотеки та збереження обладнання й меблів;
 
– за своєчасне складання встановленої звітної документації;
 
– за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України);
 
– за завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України);
 
– за неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу (у межах, визначених чинним адміністративним законодавством України).
Подобається